Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του SmartWater2020 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου iWaterMap-Water Technology Innovation RoadMaps

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του SmartWater2020 στα πλαίσια της 1ης Συνάντησης των Ενδιαφερομένων Φορέων για το Ευρωπαϊκό Έργο iWaterMap-Water Technology Innovation RoadMaps  

Η λεκάνη της Μεσογείου, στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να επωμιστεί δυσανάλογα μεγάλο βάρος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα ασκήσουν ισχυρές πιέσεις στα αποθέματα υδάτων. Οι συνέπειες θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, το οποίο στην Κρήτη βασίζεται σε απαιτητικές δραστηριότητες στο πεδίο του νερού, όπως η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των κλιματικών φαινομένων είναι η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά και με παρεμβάσεις όπως η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η επιμόρφωση, η τεχνική κατάρτιση κ.ά.

To ευρωπαϊκό έργο Interreg EU iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps, θα συμβάλλει στη δημιουργία στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και στις συνεργαζόμενες Περιφέρειες, ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων γνώσης (ακαδημαϊκά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα), των φορέων δημόσιας πολιτικής, των επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των υδάτων.

Στα πλαίσια της 1ης Συνάντησης των Ενδιαφερόμενων Φορέων για το έργο iWATERMAP που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, το ΙΤΕ, ως εταίρος του SmartWater2020, παρουσίασε τους στόχους του έργου και τις καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιό του, αναφορικά με την υλοποίηση εξελιγμένων δικτυακών πλατφορμών ασύρματων αισθητήρων και έξυπνων αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την παρακολούθηση δικτύων υδροδότησης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την έγκαιρη διάγνωση βλαβών για μείωση των απωλειών, τον έλεγχο της πίεσης, και τη μείωση του κόστους τηλεμετρίας.

Οι παρευρισκόμενοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του SmartWater2020, και η συντονίστρια του έργου iWATERMAP, κα. Λίλα Καραλή, δήλωσε την επιθυμία της για ενεργή συμμετοχή των εταίρων του SmartWater2020 με στόχο την αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την κοινοπραξία του SmartWater2020 στη χάραξη οδικών χαρτών καινοτομίας στην τεχνολογία ύδατος, στα πλαίσια του iWATERMAP.

Πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.interregeurope.eu/iwatermap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *