Πακέτα Εργασίας

Μεθοδολογία Πράξης

Η πράξη δομείται σε 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): το ΠΕ1 αφορά τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, το ΠΕ2 αφορά τις δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης, το ΠΕ3 αφορά την έρευνα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, το ΠΕ4 αφορά την ανάπτυξη συστημάτων στη βάση της έρευνας που θα διεξαχθεί στο ΠΕ3, την ενσωμάτωσή τους και τον έλεγχο λειτουργίας, το ΠΕ5 αφορά την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο ΠΕ4, ενώ το ΠΕ6 αφορά δράσεις αξιοποίησης και βιωσιμότητας των εκροών του έργου όπως προέκυψαν από τα ΠΕ3-ΠΕ5.

  1. Συγκεκριμένα, το ΠΕ1 αφορά τη δημιουργία οδηγού πράξης και πλαισίου διαχείρισης, για όλα τα θέματα που καθορίζει η εταιρική συμφωνία (ΠΚ, Μ1-Μ3). Επιπρόσθετα, το ΠΕ1 αφορά τον καθορισμό του πλαισίου εταιρικής συμφωνίας, ειδικά στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων (όλοι, Μ1), τον τρόπο που θα γίνονται οι τριμηνιαίες αναφορές προόδου (οικονομικές, δημοσιότητας κλπ), καθώς και τη διοργάνωση 5 συναντήσεων των δικαιούχων (όλοι, Μ1-Μ30).
  2. Το ΠΕ2 περιγράφεται με λεπτομέρεια στο παραδοτέο “Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης”, και εν συντομία περιλαμβάνει την ετοιμασία στρατηγικής πληροφόρησης και δημοσιότητας, την δημιουργία εργαλείων προώθησης και επικοινωνίας, τη διοργάνωση 2 ενημερωτικών ημερίδων για φορείς χάραξης πολιτικής, ΜΜΕ και το ευρύ κοινό, τη διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενημέρωση χειριστών, λειτουργών και ερευνητών ανά περιοχήκαι τέλος τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και την αρθρογραφία.
  3. Το ΠΕ3 περιλαμβάνει την ανάλυση και κωδικοποίηση αναγκών των δικαιούχων για δημιουργία σεναρίων χρήσης και τον καθορισμό δεικτών για τη λειτουργία/χρηστικότητα. Παράλληλα, θα γίνει ανάλυση βιβλιογραφίας, ευρεσιτεχνιών και κατευθυντήριων γραμμών από διεθνείς οργανισμούς. Στη βάση των πιο πάνω, θα καθοριστούν οι τελικές ανάγκες σε εξοπλισμό και η διεκπεραίωση των διαδικασιών προσφορών. Θα διεξαχθεί επιστημονική έρευνα στη βάση των αναγκών των οργανισμών ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δικαιούχοι θα συνεργαστούν στη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων από ιστορικά δεδομένα (benchmarks).
  4. Το ΠΕ4 στηρίζεται στα αποτελέσματα του καθορισμού αναγκών και των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΠΕ3 και περιλαμβάνει τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος που θα αναπτυχθεί, το σχεδιασμό και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος (διεπαφών, πρότυπα δεδομένων, ασφάλεια, κλπ), την ενσωμάτωση επιμέρους τμημάτων και την εγκατάσταση του συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή και ετοιμασία για πιλοτική εφαρμογή. Θα αναπτυχθεί πρωτόκολλο ελέγχου με σενάρια χρήσης λειτουργιών, θα γίνει ο έλεγχος λειτουργίας και ακολούθως αναφορά αποτελεσμάτων.
  5. Το ΠΕ5 αφορά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Το σύστημα θα είναι εγκατεστημένο σε εξυπηρετητές στα ερευνητικά κέντρα, οι οποίοι θα επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού επικοινωνίας με τους οργανισμούς ύδρευσης για λήψη δεδομένων από επιλεγμένους αισθητήρες. Θα διεξαχθούν 4 πιλοτικές δοκιμές, μία σε κάθε οργανισμό ύδρευσης. Η κάθε πιλοτική εφαρμογή θα εξετάζει μέρος από τα ακόλουθα θέματα (ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από το ΠΕ2): α) Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού με αισθητήρες ποιότητας, β) Παρακολούθηση της πίεσης στο δίκτυο με την χρήση αισθητήρων, γ) Έλεγχος της πίεσης με βαλβίδες σε πραγματικό χρόνο, δ) Εφαρμογή δικτύου ασύρματης επικοινωνίας υδρομετρητών, ε) Δοκιμή κινούμενων αισθητήρων. Για την κάθε πιλοτική δοκιμή θα συνταχθεί πρωτόκολλο για την μεθοδολογία ελέγχου. Θα σχεδιαστεί μηχανισμός ανατροφοδότησης για καταγραφή της εμπειρίας των χρηστών και της αναφοράς θεμάτων, με στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  6. Το ΠΕ6 περιλαμβάνει τη σύνταξη αναφοράς για τη Στρατηγική Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας, στην οποία θα περιγράφεται οδικός χάρτης για αξιοποίηση και εγχειρίδιο καλών πρακτικών όπως προέκυψαν από την ανάλυση του ΠΕ5. Με βάση τις βάσεις δεδομένων που συλλέχθηκαν στο ΠΕ3, θα υλοποιηθεί πλατφόρμα Open Science η οποία θα ανανεώνεται με στόχο την διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτική έκδοση της πλατφόρμας, ως Ερευνητική Υποδομή (Research Infrastructure), για ενσωμάτωση και δοκιμή νέων αλγορίθμων ερευνητών και τελικών χρηστών. Τέλος, θα αναπτυχθούν ψηφιακά παιχνίδια τα οποία θα δοθούν σε σχετικούς φορείς, για την προώθηση της βιωσιμότητας του έργου, στο πλαίσιο μεικτής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πακέτα Εργασίας Τίτλος Έναρξη Λήξη
ΠΕ 1 Διαχείριση και συντονισμός πράξης 01/12/2017 30/11/2020
ΠΕ 2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση 01/12/2017 30/11/2020
ΠΕ 3 Έρευνα και Προπαρασκευαστικές Δράσεις 01/12/2017 31/12/2018
ΠΕ 4 Ανάπτυξη συστημάτων, ενσωμάτωση και έλεγχος 01/05/2018 30/11/2020
ΠΕ 5 Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση 01/12/2018 30/11/2020
ΠΕ6 Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων 01/12/2017 30/11/2020
Σύνολο 01/12/2017 30/11/2020