Στόχοι & Αποτελέσματα

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι

 • Η μείωση μη-τιμολογημένου νερού και απωλειών μέσω καινοτόμων συστημάτων έγκαιρης διάγνωσης διαρροών και προβλημάτων στην ποιότητα του νερού
 • Η μείωση των αναπόφευκτων διαρροών βάσης, μέσω καινοτόμων συστημάτων ελέγχου βαλβίδων ρύθμισης πίεσης πραγματικού χρόνου.
 • Η μείωση του κόστους επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων/επενεργητών με το κεντρικό σύστημα
 • Η πιλοτική εγκατάσταση ενός καινοτόμου συστήματος σε οργανισμούς διαχείρισης νερού το οποίο να διασυνδέεται με τα υφιστάμενα συστήματα καθώς και με συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων από ερευνητικά κέντρα.
 • Η βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο.
 • Η πιλοτική δοκιμή κινούμενων αισθητήρων οι οποίοι πλέουν στα δίκτυα νερού για τον ακριβή εντοπισμό προβλημάτων στους αγωγούς.

Οι πιο πάνω γενικοί και επιμέρους στόχοι σχετίζονται άμεσα με τον στόχο του Προγράμματος αναφορικά με την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων, μέσω της προώθησης εφαρμογών για μείωση απωλειών και την αξιοποίηση μοντέλων και πιλοτικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στους τελικούς χρήστες.

Έναν εκ των κύριων στόχων του έργου, αποτελεί η ανάπτυξη και η δοκιμή συστημάτων ελέγχου της πίεσης σε ζώνες με μία ή περισσότερες εισόδους. Αυτή η τεχνολογία έχει την προοπτική να μειώσει τη διακύμανση της πίεσης στα δίκτυα διανομής, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αναπόφευκτων αφανών διαρροών, οι οποίες έχουν μεγάλο κόστος και επιπρόσθετα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αυτός ο στόχος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το σχετικό στόχο του Προγράμματος για μείωση των απωλειών νερού και του όγκου του μη-τιμολογημένου νερού.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα πηγάζουν από τους καθορισμένου στόχους του έργου και αναλύονται στα Πακέτα Εργασίας του Έργου. Συγκεκριμένα, οι κύριες εκροές/αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση καινούργιων αισθητήρων πίεσης και ποιότητας.
 • Εγκατάσταση καινούργιων έξυπνων υδρομετρητών.
 • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βαλβίδων μείωσης πίεσης.
 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου στους οργανισμούς διαχείρισης νερού, το οποίο θα διασυνδέεται με υπολογιστικές μονάδες στα ερευνητικά κέντρα.
 • Ανάπτυξη και δοκιμή επικοινωνιακής πλατφόρμας που να επιτρέπει την ενεργειακά βέλτιστη ροή πληροφορίας χωρίς την ανάγκη τεχνολογικής υποδομής.
 • Ανάπτυξη και δοκιμή κινούμενων αισθητήρων οι οποίοι πλέουν στο δίκτυο για εντοπισμό διαρροών.
 • Μοντελοποίηση μέρους των δικτύων με βάση το EPANET.
 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση μοντέλων και λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.
 • Ανάπτυξη συνδυαστικών έξυπνων εφαρμογών για τη διευκόλυνση επιτόπιων ελέγχων από τεχνικούς.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων για την έξυπνη και ενεργειακά συμφέρουσα δικτύωση των κατανεμημένων αισθητήρων / επενεργητών.
 • Εγκατάσταση πλατφόρμας Open Science για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ερευνητική κοινότητα αλλά και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, ερευνητές, λήπτες αποφάσεων κλπ).
 • Δημιουργία πλατφόρμας υποδομής έρευνας (research infrastructure) για τη δοκιμή νέων αλγορίθμων ερευνητών πάνω σε πραγματικά δεδομένα.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για προώθηση των θεμάτων αειφόρου διαχείρισης του νερού.
 • Δημοσίευση υλικού για προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Συγγραφή Στρατηγικής Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας

Το έργο SmartWater2020 σχεδιάστηκε ώστε να είναι συναφές με τον ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό προγραμματισμό ως εξής:

 • Η χρήση τεχνολογιών αιχμής θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας για πολλούς (άνεργους μέχρι στιγμής) επιστήμονες κυρίως ηλικίας 20-40.
 • Το έργο αφορά σημαντική δράση έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, επομένως η επένδυση σε αυτό είναι σε συνάφεια με τον ευρωπαϊκό στόχο του 3%
 • Ο έλεγχος των δικτύων μεταφοράς-διανομής νερού εξ αποστάσεως, με έξυπνα και αποτελεσματικά συστήματα, μειώνει την ανάγκη μετακινήσεων για επιτόπιους ελέγχους, κατ’ επέκταση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
 • Το νερό αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, επομένως η μείωση των απωλειών του δημιουργεί περισσότερα αποθέματα ενέργειας. Επιπλέον, η ενεργειακή αποδοτικότητα αυξάνεται σημαντικά με τον ορθότερο έλεγχο των δικτύων για αποφυγή απωλειών.
 • Το έργο προωθεί και υποστηρίζει στην πράξη την ανάγκη εξειδικευμένων ικανοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και δίνει εργαλεία για άμεση εμπλοκή των φοιτητών στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως, το έργο έμμεσα βοηθά στη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και δημιουργεί κίνητρα και ανάγκες για τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η αποδοτικότερη χρήση του νερού συμβάλλει στη μείωση του κόστους και στη μείωση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα πιο πάνω καθιστούν το έργο 100% συναφές με τους εθνικούς στόχους στους σημαντικούς τομείς της Ενέργειας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύονται με αποδοτικό τρόπο διάφοροι στόχοι των τοπικών στρατηγικών που αφορούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την αντιμετώπιση των αρνητικών δημογραφικών επιπτώσεων, την αποτελεσματική αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της υποδομής έρευνας και καινοτομίας, την αντιμετώπιση των κινδύνων από περιβαλλοντικές αλλαγές. Το έργο αφορά την ενσωμάτωση, έλεγχο και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών και όχι την απλή κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών.