Παραδοτέα

ΠΕ 1 Διαχείριση και συντονισμός έργου  
1.2 Οδηγός έργου και πλαίσιο διαχείρισης
1.3 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας
1.4 Αναφορές προόδου δράσεων και οικονομικής κατάστασης
  • Στο σύστημα ΟΠΣ
1.5 Συναντήσεις εταίρων
ΠΕ 2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση  
2.1 Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας
2.2 Εργαλεία και υλικό προώθησης,
δημοσιότητας και πληροφόρησης
2.3 Ενημερωτικές ημερίδες
2.4 Εκπαιδευτικά εργαστήρια/σεμινάρια
2.5 Άρθρα και συμμετοχή σε συνέδρια
ΠΕ 3 Έρευνα και Προπαρασκευαστικές Δράσεις  
3.1 Ανάλυση και κωδικοποίηση
αναγκών εμπλεκομένων φορέων
3.2 Επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο
3.3 Αναγκαίος εξοπλισμός συστήματος
3.4 Καινοτόμος έρευνα στη βάση των αναγκών
3.5 Προεπεξεργασία δεδομένων, δημιουργία βάσεων
δεδομένων για benchmarking και
ψηφιοποίηση μοντέλων δικτύων (GIS/EPANET)
ΠΕ 4 Ανάπτυξη συστημάτων, ενσωμάτωση και έλεγχος  
4.1 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος
(λειτουργικές και μη-λειτουργικές)
4.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη των
επιμέρους τμημάτων του συστήματος
4.3 Ενσωμάτωση, εγκατάσταση και διορθώσεις
4.4 Πρωτόκολλο ελέγχου λειτουργίας
4.5 Έλεγχος λειτουργίας και αναφορά αποτελεσμάτων
ΠΕ 5 Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση  
5.1 Εγκατάσταση 1ης έκδοσης συστήματος σε
πραγματικό ελεγχόμενο
περιβάλλον και παραμετροποίηση
5.2 Πρωτόκολλο πιλοτικής εφαρμογής
5.3 Πιλοτική λειτουργία συστήματος και ανατροφοδότηση
5.4 Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
εφαρμογής συστηματος
5.5 Πιστοποιήσεις δαπανών
  • Στο σύστημα ΟΠΣ
ΠΕ 6 Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα Αποτελεσμάτων  
6.1 Στρατηγική αξιοποίησης και βιωσιμότητας
6.2 Πλατφόρμα Open Science
6.3 Πλατφόρμα SmartWater2020 Research Infrastructure
6.4 Εκπαιδευτικά (ψηφιακά) παιχνίδια