Παραδοτέα

Παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί:

  • Π1.2 Οδηγός Έργου και πλαίσιο διαχείρισης
  • Π2.1 Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας
  • Π3.1 Ανάλυση και κωδικοποίηση αναγκών εμπλεκόμενων φορέων
  • Π3.2  Επιστημονικό και Τεχνολογικό υπόβαθρο
  • Π4.1 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος