Δικαιούχοι & Διασυνοριακή Συνεργασία

Δ1 Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κύριος Δικαιούχος της πράξης είναι το «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ευφυών συστημάτων και δικτύων. Οι ερευνητές του Κοίος έχουν εργαστεί σε μεγάλα έργα που σχετίζονται με την παρακολούθηση και έλεγχο του νερού, επιχορηγημένα από το ERC Advanced Grant, FP7, Horizon, American Water Works Association κλπ. Το Κοίος έχει αγαστή συνεργασία με το ΣΥΛΕ και το ΤΑΥ. Υπεύθυνος Έργου είναι ο Καθ. Μάριος Πολυκάρπου, Διευθυντής του «Κοίος», με 20ετή πείρα στη διαχείριση μεγάλων έργων σχετικών με το SmartWater2020.
Δ2 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) είναι ημικρατικός οργανισμός, ο οποίος ασκεί εξουσίες διανομής/πώλησης νερού σε 70,000 κατοίκους, στα όρια του Δήμου Λάρνακας και στην τουριστική περιοχή Λάρνακας-Δεκέλειας. Συμμετέχει στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων για την διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Συμμετέχει στο σύνδεσμο EurEau ο οποίος προωθεί τα συμφέροντα των μελών του σε θέματα νερού στα όργανα της ΕΕ.
Δ3 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της υδατικής πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της αειφορίας των πόρων αυτών μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής. Είναι υπεύθυνο για την έρευνα, παρακολούθηση και μελέτη των υδάτινων πόρων, και η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τους οργανισμούς ύδρευσης. Με τον νόμο Ν79(Ι)/2010 η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατέθηκε στο ΤΑΥ.
Δ4 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛΕ) είναι ημικρατικός οργανισμός με στόχο την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για τις οικιακές και βιομηχανικές ανάγκες των 180,000 καταναλωτών στην Λεμεσό. Το ΣΥΛ είναι ο 2ος πιο μεγάλος οργανισμός νερού στην Κύπρου και συμμετέχει ενεργά σε διαβουλεύσεις αναφορικά με μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές τροποποιήσεις στους τομείς της ύδρευσης στην Κύπρο.
Δ5 Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, με διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές επιδόσεις. Το ΙΤΕ είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη κοινωνίας προσβάσιμης από όλους τους πολίτες. Το ΙΤΕ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα καινοτόμες μεθόδους δειγματοληψίας και αρχιτεκτονικές ασύρματων δικτύων αισθητήρων/επενεργητών και την εφαρμογή τους σε πλατφόρμες διαχείρισης και ελέγχου υδάτινων πόρων. Έχει συνεργαστεί με εταιρίες-κολοσσούς σε θέματα παραγωγής και διαχείρισης νερού στην Ισπανία (Acciona Agua), ενώ διατηρεί ερευνητικές συνεργασίες με πρωτοπόρα εργαστήρια και εταιρίες στο χώρο, όπως το Imperial College London (Αγγλία), το Πανεπιστήμιο του Agder (Νορβηγία), και το Νορβηγικό Κέντρο Έρευνας Νερού NIVA.
Δ6 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ), έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να παρέχει πόσιμο νερό στους δημότες του δήμου Μαλεβιζίου σε ποσότητες ικανές να αντιμετωπίσουν την ζήτηση. Ταυτόχρονα επιδιώκει την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διασφάλισης της ποιότητας νερού. Για αντιμετώπιση των προκλήσεων έλλειψης νερού, προχώρησε στη υλοποίηση ενός μεγάλου έργου (2.44 εκ. ευρώ) για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού για ανίχνευση διαρροών σε μέρος του δικτύου της.

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων

Οι περιοχές χωροθέτησης δραστηριοτήτων του έργου περιλαμβάνουν την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, της Επαρχίας Λεμεσού και μέρος της Επαρχίας Λάρνακας στην Κύπρο. Οι περιοχές αυτές έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και προκλήσεις στα θέματα υδροδότησης, εξαιτίας των παρόμοιων καιρικών φαινομένων, της μορφολογίας του εδάφους αλλά και τις παρόμοιες καταναλωτικές συνήθειες. Οι δικαιούχοι της πράξης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κρήτη, έχουν ως πρώτιστο τους στόχο την προσφορά πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας σε όλους τους κατοίκους, και συνεχώς εκσυγχρονίζουν τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις. Όλοι οι δικαιούχοι θα συμμετάσχουν από την αρχή στη χάραξη των προδιαγραφών του ολοκληρωμένου συστήματος, με αποτέλεσμα η τελική προσαρμογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής στην Κύπρο και στην Κρήτη. Μακροπρόθεσμα, οι κάτοικοι των περιοχών που τροφοδοτούνται από τους οργανισμούς ύδρευσης του έργου, θα τυγχάνουν βελτιωμένων υπηρεσιών, αφού θα αυξηθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού καθώς και η βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης βλαβών, το οποίο θα μειώσει τις ανάγκες σε νερό και σε χημικά απολύμανσης.

Διασυνοριακή Συνεργασία

Η υλοποίηση του έργου SmartWater2020 προϋποθέτει διασυνοριακή συνεργασία, για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους αλλά και λόγους περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η πράξη αφορά την ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας υλικού εξοπλισμού. Η χρηματοδότηση τέτοιων έργων από τοπικούς/κρατικούς πόρους είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω του μεγάλου κόστους σε συνδυασμό με το φαινομενικό ρίσκο της καινοτομίας αλλά και λόγω της παρούσας έλλειψης μηχανισμών και γνώσης από τοπικές αρχές για την προμήθεια έργων καινοτομίας. Επομένως είναι απαραίτητη η χρήση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης.
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων βασίζεται σε διεπιστημονική έρευνα αιχμής και υπόβαθρο που δεν δύναται να κατέχει ένας οργανισμός ή μια περιοχή/χώρα. Χαρακτηριστικά, το ΠΚ εξειδικεύεται σε ευφυή συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, ενώ το ΙΤΕ εξειδικεύεται σε ευφυή επεξεργασία σημάτων, τα οποία αποτελούν συμπληρωματικές ερευνητικές περιοχές, απαραίτητες για την επίτευξη του έργου.
  • Οι εμπλεκόμενοι φορείς μεταφοράς και διανομής νερού σε Κύπρο και Κρήτη, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις: λειψυδρία, υφαλμύρωση του υδροφορέα, απώλειες νερού εξαιτίας διαρροών και κλοπής, ποιότητα νερού. Ο κάθε φορέας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής του και των περιορισμένων πόρων σε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό, δίνει έμφαση μόνο σε τμήμα αυτών των προκλήσεων. Η διασυνοριακή προσέγγιση επιτρέπει την ολοκληρωμένη αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκλήσεων, με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Η υιοθέτηση των καινοτόμων λύσεων από φορείς μεταφοράς και διανομής νερού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατ’ επέκταση η εξασφάλιση μεταφοράς της γνώσης και διάρκειας της επένδυσης, προϋποθέτει τη δοκιμή τους σε πραγματικό περιβάλλον σε περισσότερες από μια περιοχές/χώρες. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η φορητότητα της λύσης.