Πρότυπα

Πρότυπο αρχείο για παραδοτέα: SmartWater2020_Deliverable_Template

Πρότυπο εξώφυλλο για προκηρύξεις αγοράς εξοπλισμού: SmartWater2020_Cover_Tenders

Πρότυπο για παρουσιάσεις: SmartWater2020 Presentation Template