2η Συνάντηση SmartWater2020

Ασύρματες τεχνολογίες και έξυπνο λογισμικό στην μάχη για την μείωση του μη-τιμολογούμενου νερού

Σε μια περίοδο όπου οι συγκεντρώσεις στα φράγματα είναι μειωμένες και η ποιότητα των υπόγειων νερών έχει επηρεαστεί από την υπεράντληση, η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές αποτελεί μια σημαντική απαίτηση των οργανισμών.

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και λογισμικού και οι τρόποι με τους οποίους αυτές μπορούν να ενισχύσουν τους οργανισμούς διανομής νερού σε Κύπρο και Κρήτη, απασχόλησαν την 2η συνάντηση των εταίρων του έργου SmartWater2020, η οποία διεξάχθηκε στις 28 και 29 Ιουνίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης. Το έργο, που βρίσκεται στον 8ο μήνα, έχει λάβει χρηματοδότηση €907,000 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και φέρνει κοντά δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και 4 οργανισμούς ύδρευσης, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

Στα πλαίσια του έργου, οι βιομηχανικοί εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες για την ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας (όπως το LoRaWAN), με στόχο την αυτόματη παρακολούθηση της κατανάλωσης σε περισσότερους από 1000 πελάτες. Επίσης θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ασύρματων αισθητήρων παρακολούθησης της πίεσης για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών καθώς και της συγκέντρωσης της χλωρίνης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σε πραγματικό χρόνο. Τόσο το ΙΤΕ όσο και το ΚΟΙΟΣ θα αναπτύξουν έξυπνα λογισμικά τα οποία θα βοηθούν τους οργανισμούς να αναλύουν τον μεγάλο όγκο δεδομένων, μειώνοντας τελικά το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού το οποίο προκαλείται εξαιτίας διαρροών, σφαλμάτων στους μετρητές ή άλλων βλαβών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *